نشست خبری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مدیر حقوقی و بازرس ناحیه صنعتی چالیش و رئیس انجمن کفش تبریز به روایت تصویرhttp://kafshnews.ir/?p=2057

دیدگاه ها